Edificio de viviendas

Edifici d'habitatges / Residential building / Immeuble

Benicarló, 2003

 

La Avenida Llibertat es una calle de reciente apertura con la expansión del ensanche urbano de Benicarló. No existe marco Arquitectónico o Urbanístico de Referencia por lo que se propone una ordenación volumétrica y de huecos clara y ordenada con materiales duraderos y una excelente colocación
 
L'Avinguda Llibertat és un carrer obert recentment amb l'expansió de l'eixample urbà de Benicarló. No hi ha marc Arquitectònic o Urbanístic de Referència per la qual cosa es proposa una ordenació volumètrica i de buits clara i ordenada amb materials duradors i una excel·lent col·locació
 
Llibertat Avenue is a recently opened street with the growth of the urban expansion of Benicarló. There is no Reference Architectural or Urban Planning framework, so a clear and orderly volumetric and void arrangement with durable materials and an excellent placement is proposed.
 
Llibertat Avenue est une rue récemment ouverte avec l'expansion de l'expansion urbaine de Benicarló. Il n'y a pas de cadre architectural de référence ou d'urbanisme, donc un arrangement volumétrique et vide clair et ordonné avec des matériaux durables et un excellent placement est proposé.